Fi
 
Ydinpolttoaineen kierto on ketju toistuvia käsittelyprosesseja uraanin louhimisesta radioaktiivisen jätteen lopulliseen hävittämiseen (käsittely). Rosatom-konserniin kuuluu yhtiöitä, jotka edustavat teknologisen ketjun kaikkia vaiheita. Polttoainesyklin alkupäässä uraanimalmi louhitaan kaivoksissa, missä siitä myös erotetaan uraani. Louhittu uraanimalmi sisältää malmia ja kaivosjätettä, ja siksi se on murskattava, pelkistettävä ja uutettava, jotta siitä saadaan tiivistettyä uraania. 
Seuraava vaihe ydinpolttoaineen kierrossa on uraaniyhdisteiden puhdistaminen epäpuhtauksista. Tuloksena saatava uraanikaivoksen tiloissa tuotettu luonnollinen uraanirikaste (keltainen kakku) lähetetään jalostus- ja rikastamislaitoksiin. Konversio on vaihe, jossa keltainen kakku muutetaan uraaniheksafluoridikaasuksi. Seuraavaksi tapahtuu rikastaminen – uraani-235- ja uraani-238-isotoopit erotetaan. Rikastettu uraaniheksafluoridi siirtyy tuotantolaitoksiin, joissa tuotettaan uraanioksidijauhetta. UO2-jauhetta puolestaan käytetään valmistamaan polttoainepellettejä, jotka koostetaan polttoaineyksiköiksi, joiden päärakenneaine on zirkonium-seos. Polttoaine ladataan reaktoriin ja se pysyy siellä useita vuosia polttoaineen ytimen käyttöiästä riippuen. Tämän jälkeen polttoaine otetaan reaktorista, sen annetaan jäähtyä erityisissä altaissa ja se lähetetään hävitettäväksi tai käsiteltäväksi uudelleen. 
ef574e8a70dbd3e84aa454ec1d606ed3.png